Statuten

Statuten van de faculteitsvereniging Natuurwetenschappen “NouW” van de Open Universiteit te Heerlen vastgesteld op de oprichtingsvergadering van 11 februari 1995 te Utrecht.

Art. 1. Naam, zetel, duur.
1. De vereniging is als faculteitsvereniging van de Faculteit Natuurwetenschappen van de Open
Universiteit te Heerlen (hierna te noemen: “de Faculteit”) op 11 februari 1995 voor onbepaalde
tijd opgericht en draagt de naam “NouW”.
2. De vereniging heeft haar zetel te Heerlen.
3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Art. 2. De vereniging heeft als doel:
1. Het bevorderen van contacten tussen de Faculteit, haar medewerkers en de studenten van
de Faculteit (hierna te noemen “de studenten”).
2. Het bevorderen van de contacten tussen de studenten en de oud-studenten van de Faculteit onderling.
3. Het bevorderen en het leveren van bijdragen tot studieverrijking en het uitwisselen van
ervaringen ten behoeve van de studenten en het studiegebied.
4. Het (doen) gebruik maken van de geboden mogelijkheden tot vertegenwoordiging van de
studenten in de organen van de Faculteit in het bijzonder en die van de Open universiteit in het algemeen.

Art. 3. Middelen.
1. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettelijke weg en wel ondermeer door
a. het regelmatig organiseren van bijeenkomsten;
b. het organiseren van lezingen en excursies en andere studie-activiteiten;
c. het regelmatig publiceren van verenigingsnieuws;
d. het regelmatig onderhouden van contacten met studiebegeleiders van de Faculteit;
e. het onderhouden van contacten met vergelijkbare verenigingen van andere universiteiten.

Art. 4. Geldmiddelen.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, schenkingen,
entreegelden, subsidies, sponsorgelden, vrijwillige en andere bijdragen alsmede incidentele baten en renten.
2. Van de financiële activiteiten wordt per mutatie direkt notitie gemaakt door de
penningmeester of zijn vervanger.

Art. 5. Lidmaatschap.
1. De vereniging kent
a. gewone leden;
b. ere-leden;
c. leden erenhalve;
d. begunstigers.
2. Gewone leden kunnen zijn studenten, oud-studenten en medewerkers van de Faculteit. Het
lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding en acceptatie door het Bestuur
welke eveneens schriftelijk dient plaats te vinden.
3. Ere-leden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging als
zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.
4. Leden erenhalve kunnen zijn personen uit wetenschap, management, politiek of overheid
welke op grond van hun speciale kennis zich bereid verklaren regelmatig bijdragen te leveren aan de doelstellingen van de vereniging. Zij worden door het Bestuur aangezocht en als zodanig door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
5. Begunstigers kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.6. De rechten en verplichtingen van de leden en begunstigers worden, voor zover dat niet reeds door de
wet of deze statuten geschiedt, geregeld bij Huishoudelijk Reglement.
7. Het Bestuur beheert een register van de leden en begunstigers. Het lid dan wel de
begunstiger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.
8. Indien een lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten door het Bestuur worden opgeschort gedurende een periode
van maximaal drie maanden.

Art. 6. Einde van het lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt door
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken voor
het einde van het verenigingsjaar.
3. Tot ontzetting kan door het Bestuur worden besloten indien een lid in strijd met de statuten,
of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
reglementen besluitvorming vindt slechts plaats nadat het lid gehoord is. Het lid wordt onmiddellijk schriftelijk van het besluit in kennis gesteld met opgave van reden(en).

Art. 7. De Algemene Ledenvergadering.
1. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door gewone leden, ere-leden en leden
erenhalve en vergadert minimaal een maal per jaar.
2. In de Algemene Ledenvergadering heeft elk gewoon lid het middellijk en onmiddellijk
stemrecht. Nadere regels omtrent het stemmen bij volmacht worden gesteld bij Huishoudelijk
Reglement, met dien verstande dat aan elk gewoon lid maximaal twee volmachten verstrekt kunnen worden.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt uit haar gewone leden het Bestuur en de
Kascommissie. Zij draagt studenten uit haar gewone leden voor ter gebruikmaking van de
mogelijkheden tot vertegenwoordiging in de organen van de Faculteit dan wel de Open
universiteit; tevens kan zij leden aanwijzen die op andere wijze de vereniging vertegenwoordigen.
4. De Algemene Ledenvergadering besluit over alle aangelegenheden van de vereniging
voorzover deze niet aan het Bestuur zijn opgedragen.
5. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het Bestuur rekening en verantwoording af over
het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid door overlegging van de jaarstukken. De
jaarstukken dienen, na controle door de Kascommissie, te worden goedgekeurd door de
Algemene Ledenvergadering met een twee-derde meerderheid der uitgebrachte stemmen. De
goedkeuring strekt tot décharge van het Bestuur voor haar uit deze stukken blijkende beheer.
6. De Algemene Ledenvergadering verleent het Bestuur de financiële volmachten door
goedkeuring van de ingediende begroting.
7. Het Bestuur beheert een register van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
8. De Algemene Ledenvergadering verleent op verzoek aan leden en niet-leden gehoor in
aangelegenheden welke de vereniging betreffen.

Art. 8. Het Bestuur.
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit
a. de voorzitter;
b. de plaatsvervangend voorzitter;
c. de secretaris;
d. de penningmeester;
e. een toegevoegd lid.
2. Leden welke door de Algemene Ledenvergadering voorgedragen en door de Open universiteit benoemd zijn als vertegenwoordiger in één van de organen van de Faculteit dan wel de Open universiteit hebben, samen met het Dagelijks Bestuur, zitting in het Bestuur. Zowel het Dagelijks Bestuur als (indien mogelijk) het Bestuur dienen uit een oneven aantal personen te bestaan.
3. De Algemene Ledenvergadering stelt het totaal aantal bestuursleden vast, waarbij ernaar gestreefd dient te worden dat de meerderheid van het Bestuur bestaat uit personen die actief als student staan ingeschreven aan de Faculteit.
4. De leden van het Bestuur worden – voor zover zij reeds niet op grond van lid 2 tot het Bestuur behoren – in een roulerend systeem door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van drie jaar in functie benoemd. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Tussentijds aftreden is mogelijk in welk geval de Algemene Ledenvergadering een gewoon lid van de vereniging in de opengevallen plaats kan benoemen voor de resterende termijn.
5. De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, penningmeester en het toegevoegd lid van het Dagelijks Bestuur worden steeds als zodanig in functie door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
6. Het toegevoegd lid kan tevens plaatsvervangend penningmeester of plaatsvervangend secretaris zijn.

Art. 9. Taakstelling van het Bestuur.
1. Het Bestuur dient de vereniging overeenkomstig haar doelstellingen te besturen, de
Algemene Ledenvergadering voor te bereiden en hiertoe schriftelijk uit te nodigen, te leiden en haar besluiten uit te voeren.
2. Het Bestuur dient jaarlijks een begroting op te stellen.
3. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Anderen zijn slechts bevoegd de vereniging te
vertegenwoordigen indien deze statuten dat uitdrukkelijk toestaan.

Art. 10. De Kascommissie.
1. De Kascommissie bestaat uit minimaal twee gewone leden, welke binnen de vereniging geen
andere functie uitoefenen.
2. De Kascommissie wordt benoemd voor twee jaar; de leden treden alternerend af.
3. De Kascommissie dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na beëindiging
van het voorafgaande verenigingsjaar verslag uit te brengen over het door het Bestuur uitgevoerde financiële beleid.

Art. 11. Het Huishoudelijk Reglement.
1. Alle nadere bepalingen betreffende
a. inrichting en beheer van de vereniging;
b. rechten en verplichtingen van de leden en begunstigers;
c. acceptatie van leden en begunstigers;
d. vergaderingen en besluitvorming van het Bestuur, van de Algemene Ledenvergadering en de
vertegenwoordiging van de leden daarin;
e. het verlenen van gehoor;
f. commissies;
g. geschillen; dienen in het Huishoudelijk Reglement te zijn opgenomen.
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld door het Bestuur en dient te worden
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering met een twee-derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Een besluit tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement kan
slechts worden genomen indien het te nemen besluit op convocatie is aangekondigd en elk lid heeft kunnen kennisnemen van de definitieve tekst.

Art. 12. Statutenwijzigingen.
1. Tot statutenwijzigingen kan alleen door de Algemene Ledenvergadering met een twee-derde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden besloten. De statutenwijziging dient op de
agenda van de convocatie te zijn aangekondigd en de tekst van de wijziging dient daarbij bijgevoegd te zijn.
2. De Algemene Ledenvergadering kan over een statutenwijziging slechts dan beslissen indien
minimaal de helft van het aantal geregistreerde gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is dit minimaal aantal gewone leden niet aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen twee
maanden een tweede Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden tot de statutenwijziging kan besluiten met een
twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Ontbinding.
1. De vereniging kan worden ontbonden indien tot het voorstel daartoe wordt besloten met
twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een daartoe belegde bijzondere
Algemene Ledenvergadering.
2. Een eventueel batig saldo komt toe aan de gewone leden en de Faculteit.
3. De in lid 1 bedoelde bijzondere Algemene Ledenvergadering kan slechts tot ontbinding
besluiten indien minimaal twee-derde van het aantal geregistreerde gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Behoudens noodsituaties dient binnen twee maanden een tweede bijzondere Algemene
Ledenvergadering belegd te worden indien het vereiste quorum op de in lid 1 bedoelde
bijzondere Algemene Ledenvergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Indien de wil tot ontbinding aan het Bestuur duidelijk is, kan de in lid 4 bedoelde tweede
bijzondere Algemene Ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige dan wel
vertegenwoordigde gewone leden, besluiten tot ontbinding met een twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Slotbepaling.
1. Voor zover in deze statuten en/of in het Huishoudelijk Reglement niets dienaangaande
vermeld wordt, gelden de wettelijke bepalingen overeenkomstig, in het bijzonder die van het
Burgerlijk Wetboek, Boek 2, artt. 26 t/m 52. EHR/110295