Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement
van de Faculteitsvereniging Natuurwetenschappen “NouW” van de Open Universiteit te Heerlen
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 1995 te Utrecht
eerste maal gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 1998 te Boxtel
tweede maal gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2008 te Winterswijk

Artikel 1. Algemeen.
1. Dit reglement, samengesteld op grond van het bepaalde in artikel 11 van de statuten van
de Faculteitsvereniging Natuurwetenschappen “NouW” van de Open Universiteit te
Heerlen (hierna te noemen “de vereniging”), neemt de terminologie van die statuten over.
2. Dit reglement wordt geacht met de statuten van de vereniging één geheel uit te maken.

Artikel 2. Besluitvorming.
1. Tenzij anders in de statuten van de vereniging (hierna te noemen: “de statuten”) of in dit
huishoudelijk reglement van de vereniging (hierna te noemen: “het huishoudelijk
reglement”) is bepaald, geschiedt de besluitvorming van de organen van de vereniging
met meer dan de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld volgens het in lid 1 vermelde.

Artikel 3. Lidmaatschap.
1. Conform het vermelde in art. 5 van de statuten kent de vereniging gewone leden (bestaande
uit studenten, oud-studenten en medewerkers van de Faculteit Natuurwetenschappen van de
Open Universiteit), ere-leden, leden erenhalve en begunstigers.
2. Studenten van de Faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit (hierna te
noemen: “de Faculteit”) zijn zij, die overeenkomstig de door de Faculteit gehanteerde definitie
van student Natuurwetenschappen als zodanig staan ingeschreven bij de Faculteit. De peildatum hiertoe is 1 januari van het beschouwde verenigingsjaar.
3. Oud-studenten van de Faculteit zijn
a. alumni uit alle NW-opleidingen, zowel de bachelor- en masteropleidingen als de ongedeelde opleiding
b. zij die een vrij doctoraal wo-diploma hebben behaald bij de Open Universiteit waarbij het zwaartepunt
van de studie in de Natuurwetenschappen heeft gelegen.
c. zij die anderszins een redelijk aantal certificaten, diploma’s of dossierverklaringen hebben
behaald bij de Faculteit, zulks ter beoordeling van het Bestuur van de vereniging (hierna te
noemen: “het Bestuur”) in overleg met de Faculteit.
4. Medewerkers van de Faculteit zijn zij die op de in lid 2 genoemde peildatum als werknemer van de Faculteit aldaar een aanstelling hebben.
5. Ere-leden en leden erenhalve zijn zij die conform het in lid 3 en 4 van artikel 5 van de
statuten vermelde zijn benoemd. Zij behouden die status totdat de Algemene
Ledenvergadering anders heeft beslist.
6. Begunstigers zijn zij die in het verenigingsjaar een financiële bijdrage van minimaal
driemaal de contributie hebben geleverd, waarbij het Bestuur zich het recht voorhoudt
begunstigers te weigeren. Dit laatste geschiedt schriftelijk, na wederhoor, met redenen
omkleed en met onmiddellijke restitutie van de financiële bijdrage.

Artikel 4. Rechten en plichten van de leden en begunstigers.
1. Leden en begunstigers zijn gerechtigd tot:
a. tijdige uitnodiging voor het activiteitenprogramma
b. eenmalige ontvangst van statuten en huishoudelijk reglement
c. toegang tot de Algemene Ledenvergadering met dien verstande dat als zodanig gekenmerkte
vertrouwelijke onderdelen ervan slechts toegang bieden aan de gewone leden
d. op het verzoek van het Bestuur optreden als adviseur van de vereniging of van een commissie van de vereniging.
e. ontvangst van het jaarverslag van de vereniging.
2. Leden en begunstigers zijn verplicht:
a. het doel van de vereniging te ondersteunen
b. adreswijzigingen schriftelijk aan de secretaris door te geven
c. de aantoonbaar aan de vereniging toegebrachte schade te vergoeden.

Artikel 5. Aanvullende rechten en plichten van gewone leden.
1. Naast het vermelde in artikel 3, lid 1 zijn gewone leden gerechtigd tot:
a. verkiesbaarheid voor bestuursfuncties
b. middelijk en onmiddellijk stemrecht op de Algemene Ledenvergadering
c. zitting te nemen in door de vereniging ingestelde commissies.
2. Naast het vermelde in artikel 3, lid 2 zijn gewone leden verplicht tot:
a. het voldoen van de contributie uiterlijk 4 weken voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Artikel 6. Rechten en plichten van de leden van de Algemene Leden-vergadering.
1. De leden van de Algemene Ledenvergadering zijn gerechtigd tot:
a. het voordragen van gewone leden voor functies in het Bestuur dan wel voor zitting in een commissie
b. voorstellen te doen tot instellen van commissies
c. voorstellen te doen tot de jaarlijks vast te stellen contributie
d. het ter stemming inbrengen van overige voorstellen
e. inzicht te krijgen in de activiteiten van de vereniging in het algemeen en die van het Bestuur in het bijzonder.
2. De leden van de Algemene Ledenvergadering zijn verplicht tot:
a. het zorgvuldig waken over het na te streven doel van de vereniging
b. het zorgvuldig toezien op stemprocedures.

Artikel 7. Taakstelling van het Bestuur.
1. De hoofdtaken van het Bestuur zijn die welke vermeld zijn in artikel 5 lid 4, artikel 7, lid 5 t/m 7 en artikel 9 van de statuten.
2. Het Bestuur dient er tevens voor te zorgen, dat de taken op een zodanige wijze over de
Bestuursleden worden verdeeld, dat optimale functionering gewaarborgd wordt.
3. Het Bestuur streeft bij zijn besluitvorming naar consensus.
4. De Bestuursleden ontvangen geen honoraria of vacatiegelden. Gemaakte onkosten worden op redelijke wijze vergoed.
5. Het Bestuur zoekt actief naar opvolgers indien zij hun functie na afloop van de termijn niet langer kunnen of willen vervullen.
6. Het Bestuur zoekt actief naar commissie-leden en studenten voor voordracht tot plaatsneming in een van de organen van de Faculteit dan wel de Open Universiteit.
7. Het Bestuur houdt de leden op de hoogte van activiteiten via mailing en door publicaties in de
Nieuwsbrief van de Faculteit en eventueel in het universiteitsblad Modulair.
8. Het Bestuur heeft voorts als taak het opzetten en stimuleren van een netwerk via de
regionale studiecentra van de Open Universiteit, zoals dat hieronder vermeld wordt.

Artikel 8. Aanvullende taakstelling van de Bestuursleden.
1. De voorzitter heeft voorts de volgende taken:
a. het leiden van Bestuursvergaderingen
b. het leiden van de Algemene Ledenvergadering
c. het waken over de goede naam en het doel van de vereniging
d. het opstellen van een jaarplan.
2. De secretaris heeft voorts de volgende taken:
a. het notuleren van vergaderingen van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering
b. het tijdig toesturen van de voor de in lid 1 genoemde vergaderingen benodigde stukken aan het Bestuur dan wel de leden.
c. het toesturen van het jaarverslag aan de leden en de begunstigers
d. het bijhouden van de leden- en begunstigers-administratie
e. het bijhouden van een presentielijst op de Algemene Ledenvergadering
f. het opstellen van een jaarverslag, tezamen met voorzitter en penningmeester
g. het beheren van een register van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering
3. De penningmeester heeft voorts de volgende taken:
a. het zorgvuldig en naar eer en geweten beheren van de geldmiddelen van de vereniging middels onder meer een kasboek, een kleine kas, een bankrekening en eventueel een spaarrekening. Tot transacties hieromtrent is hij/zij gemachtigd, evenals de voorzitter, met dien
verstande dat zij het Dagelijks Bestuur toestemming vragen bij transacties welke een bedrag van € 250,= overschrijden.
b. het zo spoedig mogelijk betalen van gemaakte kosten
c. het opstellen van een financieel jaarverslag
d. het maken van een voorstel voor een begroting voor het volgende verenigingsjaar
e. het werven van begunstigers, eventueel in samenwerking met of als lid van een in te stellen
sponsorcommissie
f. het bijhouden van het kasboek en een register van de contributie betaald hebbende gewone leden
g. het beheren van bewijsstukken van betaling en inkomsten
h. de Kascommissie alle door haar gevraagde stukken te tonen.
4. De plaatsvervangend voorzitter heeft voorts de volgende taken:
a. het waken over de zorgvuldigheid van bestuur van het Dagelijks Bestuur
b. het overnemen van de taken van de voorzitter bij diens ontstentenis.
5. Het toegevoegd lid van het Dagelijks Bestuur heeft voorts de volgende taken:
a. het waken over de zorgvuldigheid van bestuur van het Dagelijks Bestuur
b. eventueel het overnemen van de taken van de secretaris of penningmeester bij hun ontstentenis.
6. De overige leden van het Bestuur hebben voorts de volgende taken:
a. het waken over de zorgvuldigheid van bestuur van het Bestuur
b. eventueel het zorgvuldig bewaken van de belangen van de studenten middels vertegenwoordiging in de organen van de Faculteit dan wel de Open Universiteit.
c. het waken over het na te streven doel van de vereniging.

Artikel 9. Kascommissie.
1. De Kascommissie wordt benoemd overeenkomstig het vermelde in artikel 10 van de statuten.
2. Het Bestuur draagt hiertoe aangemelde gewone leden ter goedkeuring voor op de Algemene
Ledenvergadering.
3. De Kascommissie controleert uiterlijk 2 weken voor de Algemene Ledenvergadering het
financiële jaarverslag van het voorgaande kalenderjaar, opgesteld door de penningmeester, en
beoordeelt het door de penningmeester opgestelde voorstel voor een begroting voor het volgende verenigingsjaar. Tevens krijgt de Kascommissie een toelichting van de penningmeester over het lopende verenigingsjaar
4. De Kascommissie brengt over in lid 3 genoemde activiteiten verslag uit op de Algemene
Ledenvergadering.

Artikel 10. Middellijk en onmiddellijk stemrecht.
1. Overeenkomstig het vermelde in artikel 7, lid 2 van de statuten en artikel 2, lid 4 van dit
huishoudelijk reglement heeft een gewoon lid het middellijk en onmiddellijk stemrecht op de Algemene Jaarvergadering
2. Een gewoon lid kan maximaal 2 extra stemmen bij volmacht uitbrengen mits hij/zij vóór de
Algemene Ledenvergadering daartoe schriftelijke verklaringen – voorzien van (fotokopieën van)
geldige legitimatiebewijzen – van de volmachtverstrekkers overlegt.
Geldigheid van de volmachten beoordeelt de Algemene Ledenvergadering voor aanvang van de stemming.
3. Indien minimaal één van de stemgerechtigde leden dit wenst, wordt er schriftelijk en/of
anoniem gestemd – met dien verstande dat er over vertrouwelijke zaken schriftelijk én anoniem
wordt gestemd – indien stemming nodig mocht blijken.
4. Voor aanvang van de stemming geeft het Bestuur duidelijk aan:
a. over welk voorstel gestemd wordt
b. hoe er gestemd wordt
c. wat geldige en wat ongeldige stemmen zijn.

Artikel 11. Activiteiten.
1. De vereniging streeft de volgende activiteiten na:
a. de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 van de statuten
b. het stimuleren van een netwerk via de regionale studiecentra van de Open Universiteit zoals
dat hieronder vermeld wordt
c. voorts het opzetten van tenminste drie jaarlijkse activiteiten, te weten:
– 1. een jaarlijkse activiteit van het Bestuur
– 2. een Algemene Ledenvergadering voor 1 mei van het verenigingsjaar
– 3. een nader te bepalen activiteit tijdens het jaarlijkse herfstsymposium van de Faculteit
d. de studenten van de vereniging zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden kennis te maken
met aandachtsgebieden van reguliere voltijds-dagstudenten die een vergelijkbare studie volgen.
2. Deelnemers aan een der genoemde activiteiten dienen persoonlijk zorg te dragen voor een
ongevallenverzekering en een verzekering tergen wettelijke aansprakelijkheid. Zij vrijwaren de
vereniging, haar bestuursleden en de organisatoren tegen aanspraken.

Artikel 12. Netwerk.
1. De vereniging stelt zich tevens tot doel het stimuleren van een netwerk tussen de studenten
Natuurwetenschappen bij de regionale studiecentra in Nederland en Belgisch Vlaanderen van de Open Universiteit.
2. Het stimuleren van in lid 1 genoemd netwerk dient in eerste instantie te geschieden door het
Bestuur; met dien verstande dat het instellen van het in lid 1 genoemde netwerk voorshands dient te geschieden door leden van de vereniging uit de regionale studiecentra tezamen met dan wel door regionale studiebegeleiders.
3. Voor het instellen en stimuleren van het in lid 1 genoemd netwerk onderhoudt het Bestuur contacten met:
a. de studiebegeleiders Natuurwetenschappen van bovengenoemde regionale studiecentra
b. nader te bepalen vertegenwoordigers van de studenten Natuurwetenschappen van bovengenoemde regionale studiecentra.
4. Dit netwerk dient met name tot invulling van het vermelde in artikel 2 ad a van de statuten.
5. De vereniging stimuleert in lid 3 genoemde contactpersonen van de regionale studiecentra
tot opzetten van activiteiten die overeenstemmen met het doel van de vereniging in dan wel
buiten de regionale studiecentra. Indien de financiën dit toestaan, kunnen zij een financiële bijdrage verkrijgen van de vereniging, zulks ter beoordeling van het Bestuur.
6. De deelnemers aan het netwerk brengen uiterlijk 4 weken voor de Algemene
Ledenvergadering schriftelijk verslag uit over deze activiteiten in het vorige verenigingsjaar;
zulks ter nadere invulling van het vermelde in artikel 6, lid 1 ad e. van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 13. Commissies.
1. Het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering kunnen commissies instellen.
2. Deze commissies hebben slechts adviesrecht, tenzij in de Algemene Ledenvergadering,de
statuten of het huishoudelijk reglement anders wordt beslist.
3. Indien de financiën dit toestaan, kunnen commissies een financiële bijdrage van de
vereniging verkrijgen, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

Artikel 14. Geschillen.
1. Bij geschillen tussen leden onderling omtrent zaken de vereniging betreffende, beslist het Bestuur.
2. Bij geschillen tussen leden en het Bestuur en bij geschillen binnen het Bestuur omtrent zaken
de vereniging betreffende, beslist de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 15. Slotbepalingen.
1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn slechts mogelijks conform het vermelde in
artikel 2 van dit huishoudelijk reglement met dien verstande dat de wijzigingen op de agenda
van de convocatie dienen te zijn aangekondigd en de tekst van de wijzigingen is bijgevoegd.
2. Dit huishoudelijk reglement kan aangehaald worden aan “Het Huishoudelijk Reglement van NouW”.
3. Voor zover in de statuten en/of in het huishoudelijk reglement niets dienaangaande vermeld
wordt, gelden de wettelijke bepalingen overeenkomstig, in het bijzonder die van het Burgerlijk
Wetboek, Boek 2, art. 26 t/m 52. EHR/160298, wijz WV1/050408